تئوری ها، مدل ها و رویکردهای مختلف مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع

هدف از این پایان نامه بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات101حجم1/307 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته مدیریت چکیده: در نوشتار حاتئوری ها، مدل ها و رویکردهای مختلف مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع|42075370|sarzamindoost|تئوری های مدیریت دانش,مدل های مختلف مدیریت دانش,رویکردهای مختلف مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش,تئوری های مدیریت کیفیت جامع,مدل های مختلف مدیریت کیفیت جامع,رویکردهای مختلف مدیریت کیفیت جامع,ابعاد مدیریت کیفیت جامع,پایان نامه مدیریت کیفیت جامع
با ما همراه باشید با موضوع تئوری ها، مدل ها و رویکردهای مختلف مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع

هدف از این پایان نامه بررسی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات101حجم1/307 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته مدیریت چکیده:در نوشتار حاضر سعی شد در ارتباط با موضوع مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع و مفاهیم مرتبط با هریک از آنها بحث گردد. در این راستا مفاهیم، معرفی گردید. در مدل نظری این تحقیق به منظور پاسخ به سوالات تحقیق، ابعاد مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع به تصویر کشیده شده اند. ابعاد مدیریت دانش: شناسایی و کسب دانش، تولید و اشتراک دانش و نگهداری و بکارگیری دانش ابعاد مدیریت کیفیت جامع :بهبود مستمر: بهبود کیفیت و بهره وری چرخه مستمر در TQM است و از طریق اندازه گیری پیشرفت و لحاظ کردن آن در فرایند بهبودبخشی کسب می شود. طبق نظر پیشوای نهضت کیفیت، دکتر دمینگ، تنها شرکت هایی که درجهت بهبود مستمر کیفیت و بهره وری گام بردارند و به ارائه خدمانی بپردازند که در نوع خود بهترین باشند، می توانند به حیات خود ادامه دهند. تعهد سازمانی: دمینگ، تعهد کارکنان و کارمندان را به فعالیت های کیفی عامل اصلی موفقیت برنامه های TQM معرفی نموده است. تعهد سازمانی در واقع انعکاسی از میزان دلبستگی هیجانی فرد به سازمان و همانندسازی وی با اهداف ان است. تحقیقات نشان داده است که تعهد سازمانی با رضایت شغلی و انگیزش رابطه مثبت و با غیبت و ترک خدمت به طور معنی داری رابطه منفی دارد. تمرکز بر مشتریان: دمینگ،کیفیت را با رضایت مشتری یکی می داند. بنابراین، با افزایش کیفیت خدمات، رضایت مشتریان بالا می رود و بدین طریق اثربخشی سازمان ارتقا می یابد. به همین خاطر می توان یکی از شاخصهای اثربخشی سازمان را رضایت مشتری دانست. در یک سازمان متعهد به TQM ، نیازهای مشتریان و مصرف کنندگان و ارضای این نیازها باید در ذهن همه کارکنان وجود داشته و توجه چشمگیری به شناسایی این نیازها (نهان و آشکار) و سطوح ارضای آنها مبذول گردد. آموزش، یادگیری و مشارکت کارکنان: کارکنان نقش بسزایی در ارتقای کیفیت به عهده دارند. کارکنان سرمایه اصلی سازمان می‌باشند؛ بنابراین مشارکت آنان در تحقق مدیریت کیفیت امری حیاتی است . اگر نزدیکترین افراد به فرایندها در تحلیل عملکرد و تصمیم‌گیریهای مربوط به ارتقای آنها دخالت داشته باشند ارتقای مستمر کیفیت عملی خواهد شد . مشارکت کارکنان حاکی از وجود یک جو مناسب فرهنگی می‌باشد که می‌تواند همه کارکنان را در راستای پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتریان بسیج نمایند .همچنین در این باره اهمیت آموزش کارکنان تا حدی است که کرازبی، کیفیت را كشف آنچه مشتری میخواهد، آموزش به كاركنان برای برآورده ساختن نیاز مشتری و تحویل به موقع خدمات به مشتری می داند. فهرست مطالب 1-2 مدیریت دانش 151-1-2 مقدمه 152-1-2- مفهوم دانش 173-1-2 مفهوم داده، اطلاعات و دانش 184-1-2 روابط داده، اطلاعات و دانش 225-1-2 انواع دانش 246-1-2 ویژگی های دانش 257-1-2 سیر تطور مدیریت دانش 268-1-2 مفهوم مدیریت دانش 289-1-2 مکاتب مدیریت دانش 2910-1- 2 اصول مدیریت دانش 3011-1-2 تئوری های مدیریت دانش 321-11-1-2 تئوری مدیریت دانش جامع 322-11-1-2 تئوری مدیریت دانش تیمی 333-11-1-2 تئوری مدیریت دانش جامعه گرا 3312-1-2 مدل های مدیریت دانش 341-12-1-2 مدل ایجاد و کاربرد دانش ویگ 352-12-1-2 مدل دانش سازمانی وان کروگ و روس 373-12-1-2 مدل دانش نوناکا و تاکوچی 374-12-1-2 مدل مدیریت دانش چوو 405-12-1-2 مدل عمومی دانش در سازمان نیومن 416-12-1-2 مدل مدیریت دانش بویسوت 427-12-1-2 مدل شش بعدی مدیریت دانش 448-12-1-2 مدل رن جانستون 459-12-1-2 مدل ادل و گریسون 4610-12-1-2 مدل استیوهالس 4713-1-2 ابزارهای مدیریت دانش 491-13-1-2 ابزارهای مدیریت دانش ] ابزارهای بی نیاز از فناوری اطلاعات [ 492-13-1-2 ابزارهای مدیریت دانش ] ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات[ 5114-1-2 موانع مدیریت دانش 52 2-2- مدیریت کیفیت جامع 54مقدمه 541-2-2 مفهوم کیفیت 562-2-2 ابعاد کیفیت 571-2-2-2 ابعاد کیفیت در بخش خصوصی 582-2-2-2 ابعاد کیفیت در بخش عمومی(دولت) 593-2-2 تاریخچه مدیریت کیفیت جامع 594-2-2 مفهوم مدیریت کیفیت جامع(TQM) 605-2-2 فلسفه مدیریت کیفیت جامع 616-2-2 پیشگامان کیفیت 621- 6- 2- 2 دمینگ 622- 6- 2- 2 کرازبی 633- 6- 2- 2 جوران 664- 6- 2- 2 فایگنبام‌ 675- 6- 2- 2 ایشی‌ كاوا 686- 6- 2- 2 شوارت 707- 6- 2- 2 شینگو 718- 6- 2- 2 كاندو 719- 6- 2- 2 اوكلند 727-2-2 ویژگی های کلیدی TQM 728-2-2 نیازمندی های اساسی اجرای TQM 739-2-2 عوامل مؤثر در موفقیت TQM 7310-2-2 علل ناكامی مدیریت كیفیت جامع 7411-2-2 اصول سیستم مدیریت کیفیت 7612-2-2 گامهای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت 7613-2-2 اندازه گیری کیفیت خدمات(مدل سروکوال) 773-2 پیشینه تحقیق 784-2 نتیجه گیری 81 منابع و ماخذ الف) منابع فارسی ................................................................................................................................ Iب) منابع انگلیسی ............................................................................................................... IV فهرست شکل ها :شكل شماره 1-1. مدل تحلیلی تحقیق ...................................................................................................................................8شکل شماره 1-2. روابط داده، اطلاعات و دانش .................................................................................................................22شکل شماره 2-2. تعامل اطلاعات، دانش و تصمیم ...........................................................................................................23شکل شماره 3-2. روابط داده، اطلاعات و خرد ....................................................................................................................23شکل شماره 4-2. تئوری مدیریت دانش جامعه گرا، اقتباس از هویت ..........................................................................34شکل شماره 5-2. سلسله مراتب دانش از دیدگاه ویگ .....................................................................................................36شکل شماره 6-2. چارچوب مفهومی فرآیندهای ایجاد دانش ..........................................................................................37شکل شماره 7-2. مدل مدیریت دانش ..................................................................................................................................38شکل شماره 8-2. مدل عمومی دانش در سازمان ..............................................................................................................41شکل شماره 9-2. مدل مدیریت دانش بویسوت .................................................................................................................43شکل شماره 10-2. مدل بویسوت،روابط داده،اطلاعات و دانش ......................................................................................44شکل شماره 11-2. مدل شش بعدی مدیریت دانش ........................................................................................................44شکل شماره 12-2. مدل مبتنی بر فرآیندها و فراهم کننده های مدیریت دانش .......................................................46شکل شماره 13-2. مدل مبتنی بر فرآیندهای دانش ........................................................................................................48شکل شماره 14-2. تعریف TQM از دیدگاه هلیستون ....................................................................................................61شکل شماره 15-2. مدل مفهومی هنرپور و همکاران ........................................................................................................78شکل شماره 16-2. مدل مفهومی هانگ و همکاران ...........................................................................................................79شکل شماره 17-2. مدل مفهومی مولینا و همکاران ..........................................................................................................80شکل شماره 18-2. مدل مفهومی تحقیق ............................................................................................................................83 فهرست جداول:جدول شماره 1-2. تعریف دانش از چشم اندازهای مختلف، علوی و لیدنر ........................................................................18جدول شماره 2-2. مدل مدیریت دانش با توجه به ساختار کار ............................................................................................45
"