پروپوزال بررسی علل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در منطقه 19 شهر تهران

هدف از این می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات41حجم1859/897 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این می باشد تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و تبیینی میباشد و در اجرای آن از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه بر اساس سرشماری سال 1385 برابر با پروپوزال بررسی علل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در منطقه 19 شهر تهران|42078853|sarzamindoost|سکونتگاه های غیررسمی,پروپوزال اسکان غیر رسمی,پروپوزال سکونتگاه های غیررسمی,ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی,پروپوزال توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی,سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه نشینی,علل شکلگیری سکونتگاه های غیررسمی,راهکارهای توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی
با ما همراه باشید با موضوع پروپوزال بررسی علل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در منطقه 19 شهر تهران

هدف از این می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات41حجم1859/897 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
هدف از این می باشد

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و تبیینی می‌باشد و در اجرای آن از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه بر اساس سرشماری سال 1385 برابر با 3604 خانوار و جمعیتی معادل با 15010 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم جامعه آماری برابر با 347 نفربه دست آمده است. روش جمع-آوری داده و اطلاعات به صورت اسنادی ـ کتابخانه ای بوده است و برای آزمون و بررسی سوالات و فرضیه-های تحقیق از پرسش نامه استفاده شده است. پرسش نامه تهیه شده در طیف لیکرت با استفاده از روش تصادفی ساده در بین جامعه آماری پخش شده است.


ضریب آلفای کرنباخ به دست آمده برای سنجش پایایی (قابلیت اعتماد پرسش نامه) برابر با 0.722 است. این امر نشان می دهد که پرسشنامه از پایایی نسبتا مطلوبی برخوردار بوده و می توان از آن استفاده نمود. برای آزمون فرضیه دوم تحقیق (به نظر می‌رسد تقویت سرمایه اجتماعی می‌تواند نقش مهمی در توانمندسازی اسکان غیررسمی در منطقه 19 شهر تهران ایفا نماید) از آزمون t و برای آزمون فرضیه سوم تحقیق (به نظر می‌رسد برنامه ریزی جهت ساماندهی و توانمندسازی با استفاده از مشارکت‌های مردمی بهترین راه حل برای حل مسئله اسکان غیررسمی در منطقه 19 شهر تهران می‌باشد) از آزمون فریدمن استفاده شده است.


فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه 2
1-1- تعریف مسأله 2
1-2- پیشینه تحقیق 3
1-3- اهمیت تحقیق 8
1-4- اهداف تحقیق 8
1-4-1- اهداف کلان ....8
1-4-2- اهداف تبعی .8
سوالات تحقیق
1-5- فرضیه‌ تحقیق 9
1-6- روش انجام تحقیق 9
1-6-1- جامعه آماری 9
1-6-2- نمونه آماری 10
1-6-3- ابزار جمع آوری اطلاعات 10
1-6-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 10
1-7- محدودیت‌های تحقیق 10
1-8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 10
1-8-1- اسکان غیر رسمی 10
1-8-2- ساماندهي 11
1-8-3- توانمندسازي 11
1-8-4- مشارکت 12


3-1- روش تحقیق 67
3-2- نوع تحقیق 68
3-3- جامعه آماری و نمونه آماری 68
3-4- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 68
3-5- شیوه و موقعیت انتخاب نمونه جهت پیمایش خانوار 70
3-6- روش اجرا و جمع آوري اطلاعات 70
3-7- روايي پرسشنامه تحقيق 71
3-8- روش آزمون و تحليل هاي آماري 71
3-9ـ جمع بندی 50


منابع وماخذ


"