بررسی مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری و ساخت مستمر هویت سازمانی

این تحقیق به می پردازد. مشخصات فایل تعداد صفحات32حجم185/917 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این تحقیق به بررسی مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری و ساخت مستمر هویت سازمانی می پردازد. مفهوم هويت سازماني كه در سال 1985 توسط آلبرت و وتن معرفي شد، شبررسی مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری و ساخت مستمر هویت سازمانی|42082289|sarzamindoost|تعریف مفهومی هویت سازمانی,تعریف عملیاتی هویت سازمانی,ساخت مستمر هویت سازمانی,شکل گیری هویت سازمانی,تحقیق کامل در مورد هویت سازمانی,عوامل موثر بر شکل گیری هویت سازمانی
با ما همراه باشید با موضوع بررسی مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری و ساخت مستمر هویت سازمانی

این تحقیق به می پردازد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات32حجم185/917 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

این تحقیق به بررسی مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری و ساخت مستمر هویت سازمانی می پردازد. مفهوم هويت سازماني كه در سال 1985 توسط آلبرت و وتن معرفي شد، شامل ويژگيهاي يك سازمان است كه اعضا آنها را به منزله ي ويژگي هاي هسته اي، منحصر به فرد و مستمر سازمان درك كرده اند(سیلینس، 2006) هويت سازماني سعي در پاسخ به اين سؤال دارد كه "ما، به مثابه يك سازمان، چه كساني هستيم؟"(همان). با توجه به مواجهه فزاينده سازمان ها ي كنوني با مسئله تغيير و به منظور اداره هرچه بهتر محيط پيچيده و متلاطمي كه سازمان ها ناگزير از فعاليت در آنند، ارايه تعريفي از هويت سازماني مهم است. سازمان ها از طريق رفتارهاي نمادين و زباني در زمينه هاي خاص ، هويت خود را به وجود مي آورند و آن را شكل مي دهند. در چنين حالتي، هويت سازمان از طريق زبان و عمل بر اساس الگوهاي فرهنگي سازمان، مانند لباس مخصوص سازماني ، خط ايدئولوژيك سازمان ، مصنوعات ، آداب و رسوم و نظاير آن ايجاد مي شود(دیفوس، 2000). هويت سازماني، استراتژي را پيش مي برد و اعضا را قادر مي سازد، جهت گيري استراتژيك سازمان را انتخاب كرده، آن را بپذيرند و در برابر تغييرات محيطي توان پاسخگويي داشته باشند .

سازمان ها هويت خود را براي هر دو دسته مخاطبان داخلي و خارجي آشكار كرده وآن را مخابره مي كنند.
علايم، نشانه ها و پيامهايي كه از سوي محيط داخلي و خارجي سازمان توسط اعضا دريافت مي شود، بر ادراك آن ها از سازماني كه در عضويت آن هستند اثرگذار است. از آنجايي كه علايم مخابره شده از سوي محيط داخلي و خارجي سازمان ، در شكل دهي به ادراك اعضاي سازمان نقش اساسي دارند، سازمان ها مي توانند از طرق اعمال توجه كافي نسبت به هر دو دسته عوامل درون سازماني و برون سازماني، نسبت به ايجاد يك هويت سازماني مستحكم و قوي اقدام كنند(لابیانکا و همکاران ، 2001).

در ادامه، مهم ترين عوامل مؤثر بر شكل گيري و ساخت مستمر هويت سازماني فهرست مي شوند:


توجه رسانه ها
شهرت و اعتبار را مي توان در زمره مهم ترين داراييهاي نامحسوس سازمان براي دستيابي به مزيت رقابتي تلقي كرد. هال بيان مي كند، شهرت و آوازه سازمان، جزء دارايي ناملموس آن است. پژوهشها نشان داده اند كه رسانه ها، نقش قابل توجهي در شكل دهي به افكار و عقايد عمومي و بهبود تصوير سازمان در سطح جامعه دارند و اين مسئله بر مبناي نظريه برجسته سازي توجيه پذير است(دالا ، 2007).


وجهه خارجي سازمان
كسب وجهه بيروني از طريق به دست آوردن پاداش هاي خارجي، نشان دهنده ي قوت سازمان در مقايسه با ساير رقبا بوده، سازمان را در جايگاهي مناسب و مورد توجه عموم قرار خواهد داد. سازمان ها همچنين از پاداشها و وجهه بيروني خود، به منزله ي نشانه ها و علايمي جهت ايجاد و تعميم هويت هسته اي خود در نظر مخاطبان داخلي و خارجي، استفاده مي كنند(همان).


ارتباطات خارجي سازمان
سازمان تصوير خود را از طريق برقراري ارتباطات شكل مي دهد. ارتباطات فر اگردي است سهامداران به وسيله ي آن مي فهمند كه هويت، تصوير، شهرت و اعتبار شركت چگونه است»(بریکسون ، 2000). محتواي ارتباطات از درون سازمان به بيرون آن، در ساخت تصوير جهان بيروني سازمان، مؤثر است.


فهرست مطالب
1-7-1- تعریف مفهومی هویت سازمانی
1-7-2-تعریف عملیاتی هویت سازمانی

2-3- هویت سازمانی 9
2-3-1- تعریف هویت سازمانی 9
2-3-2- ساخت و شكل گيري هويت 14
2-3-2-1- توجه رسانه ها 15
2-3-2-2- وجهه خارجي سازمان 16
2-3-2-3- ارتباطات خارجي سازمان 17
2-3-2-4- تيم مديران عالي سازمان 17
2-3-2-5- مديريت منابع انساني 18
2-3-2-6- ارتباطات داخلي سازمان 19
2-3-2-7- عمليات سازمان 19
2-4- پیشینه تحقیق 20
2-4-1- تحقیقات انجام شده در ایران 20
2-4-2- تحقیقات خارجی 26
2-5- جمع بندی 28
فهرست منابع 30


"