بررسی ​​​​​​​مدیریت دانش و بررسی انواع دانش سازمانی

هدف از این تحقیق می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات21حجم3894/951 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این تحقیق بررسی مدیریت دانش و بررسی انواع دانش سابررسی ​​​​​​​مدیریت دانش و بررسی انواع دانش سازمانی|42089356|sarzamindoost|انواع دانش سازمانی,چرخه حیات مدیریت دانش ,مهارتهای لارم برای مدیریت دانش,تحقیق در مورد مدیریت دانش,مقاله در مورد مدیریت دانش,تحقیق درباره مدیریت دانش
با ما همراه باشید با موضوع بررسی ​​​​​​​مدیریت دانش و بررسی انواع دانش سازمانی

هدف از این تحقیق می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات21حجم3894/951 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
هدف از این تحقیق بررسی مدیریت دانش و بررسی انواع دانش سازمانی می باشد.

مدیریت دانش دربرگیرنده فرآیندهای سازمانی است که به دنبال ترکیب هم افزای ظرفیت پردازش داده و اطلاعات توسط فناوری اطلاعات با ظرفیت نوآوری و خلاقیت منابع انسانی می باشد. همچنین در تعریف دیگری مدیریت دانش، فرآیندی است که به واسطه آن سازمانها در زمینه یادگیری (درونی کردن دانش)، کدگذاری دانش (بیرونی کردن دانش)، توزیع و انتقال دانش، مهارتهایی را کسب می کنند]13[. می توان مدیریت دانش را فراهم آوری دانش مورد نیاز در زمان و مکان مورد نیاز و برای شخص نیازمند تعریف کرد] [.

فاز خلق تا مادامی که دانش جدیدی در سازمان تولید می شود، آغاز گر چرخه حیات است. واژه های مشابه این فاز از مدل های دیگر شامل تسخیر و اکتساب است. فاز سوم به مکانیزم هایی اشاره دارد که به رسمی سازی و صریح سازی دانش می پردازد. برای این فاز در دیگر مدل ها از واژه هایی مانند ذخیره و کد گذاری دانش استفاده شده است. فاز چهارم به توانایی برای تسهیم یا توزیع دانش در سازمان مربوط است. همچنین این مرحله شامل واژه هایی مانند انتقال و دسترسی است. استفاده و کاربرد دانش برای تصمیم گیری و حل مسئله در سازمان فاز پنجم را تشکیل داده و بالاخره فاز ششم شامل تکامل و پالایش دانش است که انعکاسی از دانش سازمانی است. بنابراین از طریق زمان، بازگشت به خلق دانش صورت می گیرد]25[.

فهرست مطالب

تعریف نظری مدیریت دانشتعریف عملیاتی مدیریت دانش

2-1- مقدمه 7
2-2- مدیریت دانش 7
2-2-1- تعریف دانش 8
2-2-2- زنجیره دانش 10
2-2-3- انواع دانش 11
2-2-4- انواع دانش سازمانی 14
2-2-5- تعریف مدیریت دانش 16
2-2-6- مهارتهای مورد نیاز برای مدیریت دانش 18
2-2-7- چرخه حیات مدیریت دانش 20


يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"